Vakumski hlorinator

Naša firma je dobila tender za hlorisanje seoskih rezervoara na teritoriji opštine Palilula. Rezervoari se nalaze u sela Donje Vlase, Gabrovac, Berbatovo i Vukmanovo. Bazeni se hlorišu pomoću vakuumskih hlorinatora.

Oblast primene: Vakumski hlorinatori su pogodni za dezinfekciju lokalnih, gravitacionih i seoskih vodovoda sa nepoznatim i promenljivim protokom vode, koji su obično građeni na taj način da se kaptira jedan ili više izvora negde u brdu, planini i sl. i voda dovede gravitaciono do sabirnog rezervoara, odakle se dalje gravitaciono distribuira korisnicima u naselju. S obzirom da su ovakvi vodovodi po pravilu građeni pre više decenija, da ne postoji dovod električne energije, niti se koriste pumpe za snabdevanje vodom, odnosno ne postoje uslovi za primenu bilo koje vrste hipo (hidro) hlorinatora niti dozir pumpi, vakuumski hlorinatori predstavljaju jedinstveno rešenje za dezinfekciju vode u ovakvim vodovodima.

Dezinficijent: Predviđeni su za upotrebu koncentrovanog ili razblaženog rastvora natrijumhipohlorita ( Žavelove vode), ali mogu da rade i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno sa preparatima predviđenim za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim preparatima koji su namenjeni za dezinfekciju vode za piće.
Montaža: Vakuumski hlorinatori se postavljaju na pogodnom mestu u prostoriji iznad sabirnog rezervoara (obično u prostoriji iznad prelivne pretkomore sabirnog rezervoara) tako da se omogući doziranje dezinficijenta u blizini ulivne cevi, čime se obezbeđuje kvalitetno mešanje vode sa dezinficijentom, kao i potrebno i dovoljno vreme retencije u sabirnom rezervoaru. Zbog raznolikosti veličine i oblika prostora za smeštaj hlorinatora na terenu, velika prednost se ogleda i u tome što je preduzeće NeoNet autor i proizvođač ovog tipa hlorinatora, što znači da veličina i oblik svakog pojedinačnog uređaja može da bude, i u dosadašnjoj praksi jeste prilagođen prostoru u koji može da se smesti.
Održavanje: Rukovanje je krajnje jednostavno i ne zahteva posebno obučen kadar. Sastoji se od kontrole nivoa dezinficijenta u rezervoaru i dolivanju dezinficijenta kada nivo padne na minimm ( po potrebi ). Povremenom kontrolom nivoa rezidijuma hlora u vodi pomoću priručnog komparatora koji je sastavni deo vakuumskog hlorinatora, prati se i rad hlorinatora i eventualne promene uslova u izvorištu (promena protoka vode) i ukoliko se za to ukaže potreba, vrši se ručna korekcija nivoa doziranja jednostavnim okretanjem točkića za štelovanje doziranja.
Iskustva: U praksi se pokazalo da je jedino moguće primeniti vakuumske hlorinatore kod graviticaionih vodovoda i da je njihov rad zadovoljavajuće stabilan pri redovnoj kontroli i korektnom, savesnom rukovanju.